FrameIt 主要有以下 3 个功能: * 访问在线照片,如:Windows Live Spaces,或者 SmugMug,然后显示于数字相框中。 * 查看本地交通和天气,以及本地、国际新闻。 * 可以与好友、家人共享媒体...